Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die met Vonkfabrik worden gesloten.

Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door ons zijn bestelling te overhandigen verklaart de klant zich akkoord met onze verkoopsvoorwaarden en verklaart zich tevens akkoord afstand te doen van de bepalingen van zijn voorwaarden die in tegenstrijd zouden zijn met onze verkoopsvoorwaarden.

Bestellingen geplaatst bij Vonkfabrik kunnen onder geen enkel beding herroepen worden.

Gezien alle producten gemaakt door Vonkfabrik maatwerk zijn neemt Vonkfabrik geen verkochte goederen terug, met uitzondering van zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel bij levering.

Geen klacht van de koper omtrent kwaliteit of hoeveelheid zal in overweging genomen worden, indien zij niet schriftelijk gedaan wordt binnen de 48 uren na de levering.

Alle fakturen zijn betaalbaar te Oostkamp

Alle fakturen zijn kontant betaalbaar behoudens andere schriftelijke overeenkomst. Wordt aanzien als kontant, betaling binnen de acht dagen na ontvangst van de faktuur.

Het opvolgen van niet tijdig betaalde facturen kost veel tijd en geld. Voor het verzenden van herinneringen zijn we genoodzaakt om de kosten aan te rekenen De sommen die op hun vervaldag niet betaald worden, zullen zonder voorafgaande aanmaning en in volle rechte, verhoogd worden met 15% op het bedrag van de fakturen, met een minimum van 25 EUR bij wijze van vooraf vastgestelde onverminderbare strafbepaling overeenkomstig art. 1152 van het Burgerlijk Wetboek. De koopwaren reizen voor rekening van de bestemmeling, zelfs indien de levering vrachtvrij ten huize geschiedt.

B.T.W. en eventuele taksen zijn ten laste van de koper.

Het uitvoeren van leveringen of werken op gestelde datum wordt door ons niet verzekerd. In geen geval kan een vertraging aanleiding geven tot het betalen van schadevergoeding.

Elk geval van overmacht ontlast ons van alle verantwoordelijkheid.

In geval van geschil zijn de Rechtbanken van Brugge alleen bevoegd.

De prijslijsten, tarieven, enz. kunnen op elk ogenblik zonder voorafgaandelijk bericht gewijzigd worden en de vorige vervangen. Zij kunnen niet als offerte beschouwd worden.

Indien Vonkfabrik de levering en/of plaatsing voorziet dient de koper er zich vóór de aankoop van te vergewissen dat de deuropening, ramen, trapopening en andere ruimten ter plaatse voldoende ruim zijn om de levering op normale wijze te kunnen uitvoeren.

Wanneer Vonkfabrik bij het plaatsen van de goederen wijzigingen dient aan te brengen aan de plaats van levering, zoals bijvoorbeeld door het boren van gaten in muren, worden deze wijzigingen geacht te zijn gebeurd in opdracht van en onder de verantwoordelijkheid van de koper.

Indien Vonkfabrik zich op de voor de levering afgesproken plaats en datum nutteloos bij de koper aanbiedt omdat de koper afwezig is, geen of onvoldoende toegang kan verlenen of niet kan betalen is de koper een vergoeding verschuldigd, gelijk aan de leveringskosten zoals vooraf overeengekomen met een minimum van €100, te vermeerderen met de effectieve werktijd ter plaatse van de monteurs.

De eventuele onmogelijkheid tot levering kan in geen geval aanleiding geven tot kosteloze verbreking of wijziging van de verkoopovereenkomst. De (leverings-) kosten nodig voor een extra levering of leveringspoging zijn ten laste van de koper. Vonkfabrik is slechts tot levering gehouden na voorafgaande en afzonderlijke overschrijving van deze extra kosten.

PRIVACY

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven aan derden, behalve indien noodzakelijk voor de verwerking van uw order of vraag, dit alles conform de geldende wetgeving (oa GDPR regelgeving). U kan uw gegevens ook op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen.